Manja slova Veća slova RSSVijesti

13.03.2019.

Izvještaj sa javne rasprave o koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje lučkih usluga u luci Bar

Shodno članu 18 Zakona o koncesijama Koncesioni akt je bio objavljen na web site nadležnog organa odnosno Lučke uprave i Ministarstva saobraćaja i pomorstva u periodu od 16.11.2018-04.12.2018 g. U toku javne rasprave povodom Nacrta Koncesionog akta za dodjelu koncesije za pružanje Lučkih usluga – pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovne objekte u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci komentare su dostavili: Jadro pilot and tug service doo Bar, DOO Ocean Montenegro Bar I DOO La Pluma Bar Pilot. Takođe, dana 01.02.2019g. održan je okrugli sto u Baru na istu temu.

15.02.2019.

IZJAVA O MREŽI - LUKA BAR

Izjave o mreži za 2019 godinu: AD Port of adria i AD Luka Bar

28.01.2019.

JAVNI POZIV za učestvovanje na okruglom stolu

Ministarstvo saobraćaja i pomorstava-Lučka uprava upućuje javni poziv građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, za učešće na Okruglom stolu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje lučkih usluga

16.11.2018.

Rang lista - pilotaža luka Kotor i Bokokotorski zaliv

Na osnovu čl. 27 i 30 stav 1 Zakona o koncesijama ("Službeni list Crne Gore", broj 08/09) i člana 13 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije ("Službeni list Crne Gore", br. 67/09), u ponovnom postupku, a postupajući po Rješenju Komisije za koncesije broj 01/53 od 08.10.2018. godine, Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za pružanje lučke usluge-lučke pilotaže u luci Kotor i Bokokotorskom zalivu po Javnom pozivu broj 01-314 od 18.04.2018. godine, sačinila je Rang listu ponuđača

16.11.2018.

Javni poziv za javnu raspravu - Koncesioni akt pilotaža luka Bar 15.11.2018.

U skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije za pružanje Lučkih usluga – pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovne objekte u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci

30.08.2018.

JAVNI POZIV za učestvovanje na okruglom stolu

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Lučka uprava upućuje javni poziv građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, za učešće na Okruglom stolu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Bar.

08.08.2018.

Javni poziv za javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za obavljanje pilotaže u luci Bar

U skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Bar

06.08.2018.

Rang lista ponuđača po Javnom pozivu za obavljanje lučke usluge - lučke pilotaže u luci Kotor i Bokokotorskom zalivu

Na osnovu čl. 27. i 30. stav 1. Zakona o koncesijama ("Sl.list CG" br. 08/09) i člana 13. Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije ("Sl.list CG" br. 67/09) u ponovnom postupku, a postupajući po Rješenju Komisije za koncesije broj 01/34 od 05.07.2018. godine Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za obavljanje lučke usluge, lučke pilotaže u luci Kotor i Bokokotorskom zalivu po Javnom pozivu broj 01-314 od 18.04.2018. godine sačinila je Rang listu ponuđača

24.05.2018.

Izvještaj o sprovedenom postupku vrijednovanja ponuda - pilotaža

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom postupku vrijednovanja ponuda - pilotaža

19.04.2018.

JAVNI POZIV Pilotaža

U skladu sa odredbama Zakona o lukama ( „Sl.list CG“, br. 51/08, 40/11 i 27/13), Zakona o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09) i Zaključka Vlade Crne, broj 07-3404 od 10.11.2017.godine, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Lučka uprava oglašava JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu „Tender“) za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu