Мања слова Већа слова РСС
Лучка управаМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Лучка управа је орган управе, у саставу Министарства саобраћаја и поморства, формиран на непрофитној основи са надлежностима прописаним Законом о лукама („СЛ.лист ЦГ“, број 51/08, 40/11, 27/13) и Уредбом о организацији и начину рада државне управе („Сл.лист ЦГ“ број 05/12, ,25/12, 44/12, 61/12, 20/13, 17/14, 06/15, и 80/15).

Дјелокруг рада Лучке управе

Сходно Уредби о организацији и начину рада државне управе, Управа врши управне и са њима повезане стручне послове који се односе на луке од националног значаја: старање о изградњи, реконструкцији, одржавању, урпављању, заштити и унапређењу лука; надзор над коришћењем лука, пружањем лучких услуга и обављањм осталих дјелатности у луци; контролу над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом лучке инфраструктуре и супраструктуре; обезбјеђење услова за обављање поморског саобраћаја и лучких услуга у луци и на сидришту луке; примјену  домаћих   прописа,  међународних  споразума  и стандарда  који се односе  на  луке; припрему  планова   развоја  лука  које доноси Влада;обезбјеђење пословања луке у складу са тржишним  принципима;  припрему  критеријума за утврђивање висине накнаде за коришћење лучке инфраструктуре;припрему  концесионог  акта,   учествовање  у   поступку  за  додјелу концесије и  закључивање уговора  о   концесији;   одобравање   износа  накнаде за лучке  услуге на  основу максимално утврђеног износа ове накнаде; контролу извршавања уговора о концесији; регулацију  и  координацију  односа   и активности  између  концесионара;  одржавање и коришћење   лучке супраструктуре  која   је у државној својини и  која није дата у концесију ; припрему садржаја и начин  вођења  регистра концесија;  утврђивање  максималног  износа  накнада за лучке услуге; покретање  поступка   за  додјелу  концесије;   закључивање  уговора  о  концесији са изабраним понуђачем; обезбјеђивање да концесионар буде уписан у   регистар   концесија;  обезбјеђивање концесионару испуњавање услова у с кладу са међународним и  домаћим прописима којима се регулише заштита људских живота на мору;обезбјеђење испуњавања услова утврђених   међународним и  домаћим прописима којима се регулише спрјечавање загађивања животне средине са бродова, заштита морске средине и  приобалног  подручја  и цивилна  одговорност за штету изазвану загађењем,као и друге послове који су јој одређени у надлежност.