Manja slova Veća slova RSS
Lučka upravaLučka uprava je organ uprave, u sastavu Ministarstva saobraćaja i pomorstva, formiran na neprofitnoj osnovi sa nadležnostima propisanim Zakonom o lukama („SL.list CG“, broj 51/08, 40/11, 27/13) i Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl.list CG“ broj 05/12, ,25/12, 44/12, 61/12, 20/13, 17/14, 06/15, i 80/15).

Djelokrug rada Lučke uprave

Shodno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave, Uprava vrši upravne i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na luke od nacionalnog značaja: staranje o izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, urpavljanju, zaštiti i unapređenju luka; nadzor nad korišćenjem luka, pružanjem lučkih usluga i obavljanjm ostalih djelatnosti u luci; kontrolu nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom lučke infrastrukture i suprastrukture; obezbjeđenje uslova za obavljanje pomorskog saobraćaja i lučkih usluga u luci i na sidrištu luke; primjenu  domaćih   propisa,  međunarodnih  sporazuma  i standarda  koji se odnose  na  luke; pripremu  planova   razvoja  luka  koje donosi Vlada;obezbjeđenje poslovanja luke u skladu sa tržišnim  principima;  pripremu  kriterijuma za utvrđivanje visine naknade za korišćenje lučke infrastrukture;pripremu  koncesionog  akta,   učestvovanje  u   postupku  za  dodjelu koncesije i  zaključivanje ugovora  o   koncesiji;   odobravanje   iznosa  naknade za lučke  usluge na  osnovu maksimalno utvrđenog iznosa ove naknade; kontrolu izvršavanja ugovora o koncesiji; regulaciju  i  koordinaciju  odnosa   i aktivnosti  između  koncesionara;  održavanje i korišćenje   lučke suprastrukture  koja   je u državnoj svojini i  koja nije data u koncesiju ; pripremu sadržaja i način  vođenja  registra koncesija;  utvrđivanje  maksimalnog  iznosa  naknada za lučke usluge; pokretanje  postupka   za  dodjelu  koncesije;   zaključivanje  ugovora  o  koncesiji sa izabranim ponuđačem; obezbjeđivanje da koncesionar bude upisan u   registar   koncesija;  obezbjeđivanje koncesionaru ispunjavanje uslova u s kladu sa međunarodnim i  domaćim propisima kojima se reguliše zaštita ljudskih života na moru;obezbjeđenje ispunjavanja uslova utvrđenih   međunarodnim i  domaćim propisima kojima se reguliše sprječavanje zagađivanja životne sredine sa brodova, zaštita morske sredine i  priobalnog  područja  i civilna  odgovornost za štetu izazvanu zagađenjem,kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.