Manja slova Veća slova RSSKONCESIONARI:

Zaključenim ugovorima o koncesiji koncesionarima je dato pravo da: koriste luku ili dio luke, lučku infrastrukturu i suprastrukturu, pružaju lučke usluge i obavljaju ostale djelatnosti u luci koje su sa tim uslugama u privrednoj, saobraćajnoj ili tehnološkoj vezi. Takođe, ugovorom o koncesiji je regulisana obaveza koncesionara u vezi sa izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem lučke infrastrukture i suprastrukture po BOT sistemu. U kojoj mjeri će ugovorne obaveze koncesionara biti implementirane u mnogome zavisi, od nihove oročenosti  dinamikom Investicionog plana, datih uslova i ekonomskog okruženja u kojem koncesionar ostvaruje svoju djelatnost.

 

 

Lučka uprava

Lučka uprava

 Lučka uprava